Formular Urbanism

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

– Cerere tip completată integral și corect;
– Actul de proprietate (copie);
– Borderou cu toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism cu menționarea perioadei de valabilitate (pentru fiecare aviz în parte);
– Dovada luării în evidență a proiectului la Ordinul Arhitecților din România;
– Devizul estimativ al lucrărilor
– Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C.) întocmită în conformitate cu Anexa 1 (conținutul-cadru) din Legea nr. 50/1991, republicată:
plan de situație redactat pe suportul planului cadastral;
memoriu de arhitectură+planșe;
memoriu de rezistență+planșe+referat de verificare+copie legitimație verificator MLPAT;
memoriu de instalații electrice+planșe+tablou general;
memoriu de instalații termice+planșe;
memoriu de instalații sanitare+planșe;
Pentru construcțiile care depășesc P+1E este obligatorie verificarea pe instalații
(verificatori MLPAT).
– Taxa pentru autorizația de construire.

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Persoane fizice:

Actul de proprietate (copie)
Documentația cadastrală care va conține:
schiță imobilului pe suport cadastral – 2 ex. (copie)
fișa bunului imobil – 2 ex. (copie)
plan de încadrare în zona – 2 ex. (copie)
Intabularea imobilului (copie)
Dovada/decizia scoaterii din circuitul agricol a terenului (după caz)
Extras de carte funciară pe luna în curs (original)
Certificat atribuire adresă și număr poștal (numai pentru construire)
Cerere tip
Taxă

Persoane juridice:

Actul de proprietate (copie)
Documentația cadastrală care va conține:
schița imobilului pe suport cadastral – 2 ex. (copie)
fișa bunului imobil – 2 ex. (copie)
plan de încadrare în zonă – 2 ex. (copie)
Intabularea imobilului (copie)
Dovada/decizia scoaterii din circuitul agricol a terenului (după caz)
Extras de carte funciară pe luna în curs (original)
Certificatul de înregistrare al firmei
Delegație (împuternicire)
Cerere tip cu ștampilă firmei
Taxă

Ultima actualizare: 10:14 | 22.07.2024

Sari la conținut